organizacja produkcji odzieży

ADA fashion  zajmuje się produkcją odzieży na skalę masową, seryjną lub jednostkową, w sposób profesjonalny i nowoczesny. Szyjemy każdy rodzaj odzieży: damską, męską, roboczą, z dzianin, tkanin – w wersji premium  i casual.

Specjalizujemy się  w usługach outsourcingu produkcyjnego w branży odzieżowej na terenie całego kraju oraz UE, obejmujących zarówno projekt odzieży, wykonanie konstrukcji, kosztorys produkcyjny, optymalizację zadań produkcyjnych, oraz pełen nadzór nad jakością i terminowością zleconego szycia.

Współpracujemy z wieloma szwalniami na terenie całego kraju, dysponujemy obsługą technologa odzieżowego, konstruktora i doświadczonego szefa produkcji.

Przyjmując zlecenia na szycie/przeszycie odzieży gwarantujemy jakość i pełen profesjonalizm, wynikający z wieloletniego doświadczenia w branży odzieżowej.

szycie

Na czym polegają nasze usługi?

Od naszych Klientów przyjmujemy zlecenia szycia i przeszycia odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej, sportowej, roboczej, z tkanin, dzianin, lub dostarczenia gotowego wyrobu zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Oferujemy usługę szycia kompleksową, od projektu do gotowego wyrobu, lub tylko samego przeszycia, w której Klient dostarcza pierwowzór, szablony i materiały. Dokładny opis tych procesów znajdziecie Państwo poniżej.

Ofertę kierujemy zarówno do Klientów mniejszych, jak i dużych – pozwala na to specyfika outsourcingu produkcyjnego, nasza wiedza i doświadczenie zawodowe. Współpracujemy na zasadzie B2B z projektantami, biurami konstrukcyjnymi, firmami odzieżowymi i dostawcami materiałów, dodatków i akcesoriów. Nad realizacją zadań czuwają pracujący z nami zewnętrzni technolodzy, konstruktorzy, koordynatorzy oraz kadra menedżerska.

W przypadku dużych zleceń pracujemy zgodnie z zasadami JiT, lean management, TQM oraz technikami Kaizen, co zasadniczo wpływa na optymalizację wykonywanych przez nas zadań.

Realizując małe i trudne zlecenia, zwłaszcza o charakterze artystycznym lub z dużym udziałem hand made, wykorzystujemy nasze zasoby wiedzy o krawiectwie typu Haute Couture, opartym na klasycznym rzemiośle. Dysponujemy własnym studio projektowo – konstrukcyjnym, w którym wykonujemy takie projekty.

Oświadczamy, że dysponujemy potrzebną wiedzą i doświadczeniem w zakresie oferowanych usług.

 Na czym polega proces przygotowania do produkcji odzieży?

Przygotowanie do produkcji może odbywać się na dwa sposoby, w zależności od zapotrzebowania Klienta, oraz tego czy realizowany jest cały proces produkcyjny (usługa szycia), czy tylko jego część (usługa przeszycia).

W usłudze szycia realizowany jest cały proces przedprodukcyjny, w skład którego wchodzi: projektowanie lub odwzorowanie na postawie rysunku, zdjęcia lub pomysłu, wykonywanie konstrukcji wyjściowej, szablonów odzieży, odszycie pierwowzoru, sporządzenie dokumentacji technicznej, w tym kosztorysu, zamówienie potrzebnych półproduktów:  tkanin, nici, dodatków krawieckich, metek, opakowań jednostkowych i zbiorczych, itp., na podstawie takich informacji jak ilość modeli w zleceniu, ilość sztuk w każdym modelu, przeszyty pierwowzór, wzornik kolorów tkaniny oraz ogólnych uwag, zaprojektowanie procesu technologicznego produkcji, podczas którego ustalane są normy czasu pracy na wykonanie poszczególnych operacji dla pracowników, przygotowane są szablony produkcyjne wraz rysunkiem rozkroju, ustalany ciąg produkcyjny, oraz rodzaj transportu potrzebny do przewozu wyrobu gotowego.

Usługa przeszycia różni się od pierwszego stopniem zaangażowania firmy w proces wytwórczy. Produkcja odzieży w tym przypadku opiera się głównie na przygotowanej przez firmę zlecającą dokumentacji, łącznie z wykrojami i pierwowzorem, a zadaniem zleceniobiorcy jest przeszyć odzież zgodnie z wymaganiami jakościowymi, terminowo i w określonej cenie. Proces przygotowania do produkcji polega wyłącznie na analizie możliwości produkcyjnych zleceniobiorcy, oraz udostępnieniu mu fachowej pomocy przed realizacją zlecenia.

stopka

Jak wygląda standardowy proces produkcji odzieży?

W pierwszej kolejności ma miejsce rozkrój na krojowni zakupionej na potrzeby zlecania tkaniny, według wytycznych z dokumentacji, z przygotowanych szablonów lub trafaretów. W zależności od zaawansowania technologicznego szwalni, proces ten może mieć charakter całkowicie zautomatyzowany, bądź też ręczny, przy pomocy noży taśmowych i pionowych, z użyciem odkrawaczy tkanin, lub innych urządzeń pomocniczych. W przypadku dużych partii tkaniny potrzebne są już  lagowarki automatyczne, oraz komputerowe projektowanie i rozkrój cutterem, np marki GERBER. Tak pocięta tkanina, w postaci gotowych wykrojów zapakowanych w odpowiednio przygotowane i oznakowane paczki, przekazywana jest do szwalni, gdzie następuje przeszycie tkaniny zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi, pod opieką brygadzisty lub szefa produkcji. Gotowy wyrób przekazywany jest następnie do prasowalni, wyposażonej w stanowiska do prasowania odzieży. Czasami  wcześniej produkcja przechodzi przez pralnię, celem uzyskania wyższej jakości finalnego towaru (np. ze względu na wysokie wymagania zleceniodawcy odnośnie higieny). Po etapie prasowalni, produkt przekazywany jest do brakarni, która w  głównej mierze decyduje o jakości wychodzącego z firmy produktu. Zdaniem brakarni jest wskazanie wad w produkcie, takie jak krzywe, bądź nieodpowiednie ściegi, niezgodność z dokumentacją, braki dodatków krawieckich, plamy, dziury w tkaninie i inne błędy, których konsekwencją może być odmowa przyjęcia towaru przez odbiorcę. Pracownicy brakarni muszą następnie zatwierdzony wyrób ometkować, oraz zapakować do opakowań jednostkowych / zbiorczych, i tak przygotowaną produkcję, wraz z dokumentacją wysyłkową, przekazuje się do magazynu wyrobów gotowych, w którym czeka na odbiór bądź wysyłkę.

Jakie są typy organizacji produkcji w przemyśle lekkim?

Produkcja jednostkowa  – przeważa różnorodność wyrobów, czynności i operacji, nierównomierne wykorzystanie zdolności produkcyjnych, wzrost powierzchni magazynowych, wysoko wykwalifikowanie specjaliści, długi cykl produkcyjny, niska wydajność i efektywność.

Produkcja seryjna – to okresowe wytwarzanie serii jednakowych powtarzalnych wyrobów. Seria produkcyjna to zadysponowana do produkcji ilość wyrobów o określonym rodzaju lub konstrukcji. Dla serii tworzy się jedną dokumentację produkcyjną i rozliczeniową kosztów produkcji. Zwiększa specjalizację stanowisk, umiejętności pracowników, możliwości mechanizacji i automatyzacji procesów, wydajność, dzięki umożliwieniu technicznego normowania pracy, umożliwia lokowanie produkcji w gniazdach technologicznych i przedmiotowych, równomiernie obciąża ogniwa produkcyjne, zmniejsza czas przerw w pracy robotników i czas bezczynności maszyn.

Produkcja masowa – to długotrwałe wytwarzanie wyrobów w jednym lub kilku wariantach. Pozwala na wytwarzanie dużej ilości wyrobów, ciągłość obciążenia operacjami wysoko wyspecjalizowanych stanowisk pracy, pełną mechanizację i automatyzację procesów, dokładne przygotowanie produkcji, sprawne zaopatrzenie materiałowe i dobrą gospodarkę zapasami

 Z jakich elementów składa się cykl produkcyjny?

Proces produkcyjny jest tym sprawniejszy, im krótszy jest jego czas trwania. Składa się on z cyklu przedprodukcyjnego, produkcyjnego, oraz dystrybucji i sprzedaży.

Cykl przedprodukcyjny – to czas prac przygotowawczych, realizowanych przed rozpoczęciem produkcji. Zawiera w sobie zarządzanie zamówieniami, przygotowanie konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, ekonomiczno – planistyczne nowej produkcji.

Cykl produkcyjny to czas kalendarzowy, obejmujący wszystkie składniki procesu produkcyjnego. Początek to pobranie materiałów z magazynu, wprowadzenie ich do produkcji, potem oddanie wyrobu do magazynu wyrobów gotowych. Można go określać w godzinach, sekundach, minutach, ale i w latach też. Podstawowy składnik tego cyklu to czas trwania operacji technologicznych, wyznaczanych parametrami technicznymi maszyn i urządzeń. , inne składniki to czas kontroli technicznej i czas transportu. Okres cyklu jest podstawową wielkością przy planowaniu i organizowaniu produkcji: im jest krótszy, tym mniejszy jest stan zapasów w toku, co pozwala na lepsze wykorzystanie środków obrotowych firmy.

pieniądze

Ten sam wyrób, wykonywany tą samą technologią, może mieć cykl wytwórczy nawet wielokrotnie dłuższy w zależności od dynamicznych parametrów organizacji procesu produkcyjnego (wielkość partii, metoda przechodzenia części przez stanowiska robocze). Lepsza organizacja tego procesu daje większe efekty niż suma skrócenia czasu operacji technologicznych.

Od czego zależą koszty procesów przygotowania produkcji?

Warunkiem rozwoju i przetrwania przedsiębiorstwa przemysłowego jest szybka reakcja na potrzeby klienta i rynku. Aby sprostać tym zapotrzebowaniom trzeba dostarczać produkty nowe, udoskonalone, we właściwym czasie i w odpowiedniej cenie. Takie działanie powinno przynosić dochód przedsiębiorstwu, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na wdrażanie nowych technologii i sposobów organizacji produkcji, tak by obniżyć koszty produkcji nowego wyrobu. Wraz z postępem technicznym zmniejszył się procentowy udział prac wykonawczych w komórkach produkcyjnych, a zwiększył udział prac przygotowawczych. Mechanizacja i automatyzacja wpłynęła na zmniejszenie pracochłonności produkcji, dając w ten sposób możliwość obniżki kosztów. Najmniej pracochłonne procesy przygotowawcze są w produkcji rzemieślniczej i jednostkowej – i tam zysk z obniżenia tą drogą kosztów produkcji jest niewielki. Im typ organizacji produkcji jest bardziej seryjny lub masowy, tym te procesy są bardziej pracochłonne, ale i korzyści kosztowe bardzo duże. Zatem np. w produkcji masowej zadania przyporządkowane do procesów przygotowania produkcji nabierają szczególnie ważnego z ekonomicznego punktu widzenia znaczenia, bo zajmują więcej czasu w cyklu  wytwórczym, niż samo wykonanie produkcji.

Zasadnicze etapy rozwoju produkcji realizowane są w trakcie czynności Technicznego Przygotowania Produkcji, który w warunkach postępu technicznego stał się samodzielnym procesem innowacyjnym. Przez postęp techniczny należy rozumieć procesy doskonalenia środków pracy i przedmiotów pracy lub technologii i tworzenia nowego wyrobu, przynoszące korzyści nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne. Miarą jego efektywności jest oszczędność nakładów na jednostkę wyrobu, która bierze się z określonych zmian technicznych w każdym z tych elementów. Wyrób musi zostać tak wyprodukowany i dostarczony na rynek, by pojawili się odbiorcy, którzy zechcą i mogą go nabyć.

Jakie są składowe Technicznego Przygotowania Produkcji?

Techniczne przygotowanie produkcji (TPP) pozwala na wytwarzanie w sposób przemysłowy nowych lub zmodernizowanych produktów, produkowanych zgodnie z najnowszymi technologiami, o podwyższonej jakości. Proces ten zaczyna się od badań  wstępnych a kończy przygotowaniem wyrobu do eksploatacji, a w jego skład wchodzą:

  1. badania i studia wstępne: określają wielkość produkcji, asortyment, parametry techniczne, ekonomiczne, eksploatacyjne nowego wyrobu. Czasami wymagają udziału instytutów naukowych, biur projektowych, uczelni, jednostek zaplecza naukowo – technicznego przemysłu,
  2.  przygotowanie konstrukcyjne: projektowanie konstrukcji nowego wyrobu, doskonaleniem istniejącej, w fazach badawczo – doświadczalnych, czysto konstruktorskich, konstruktorskiej obsługi produkcji,
  3.  przygotowanie technologiczne: projektowanie i obsługa procesów technologicznych, wybór metod kontroli jakości, konstruowanie narzędzi, przyrządów, opracowywanie procesów ich obsługi, sprawdzanie ich, wdrażanie do produkcji, nadzorowanie, udzielanie instrukcji, pilnowanie dyscypliny technologicznej,
  4. przygotowanie organizacyjne: opracowanie planu rozruchu produkcji, wybór systemu sterowanie produkcją, przygotowanie dokumentacji, zaprojektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych i transportowych, przygotowanie pracowników do nowej produkcji,
  5. uruchomienie produkcji: wykonanie serii próbnej celem sprawdzenia technologii i konstrukcji, sprawdzenie wyposażenia stanowisk roboczych, badanie jakości wyrobów, wprowadzanie korekt techniczno – organizacyjnych, skracanie normatywnych czasów wykonania partii.

Właściwie zastosowane rozwiązania organizacyjne zdecydowanie przyspieszają procesy produkcyjne, pozwalając skrócić cykl produkcyjny do minimum, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej wysokiej jakości produkowanych wyrobów.

Podsumowanie

„Produkcja nie polega na zastosowaniu narzędzi do obróbki materiałów. Polega na zastosowaniu logiki wobec procesów pracy. Im jaśniej, im konsekwentniej i racjonalniej stosuje się właściwą logikę, tym mniej produkcja nastręcza ograniczeń, a tym więcej – szans.”

„Praktyka zarządzania” Peter Drucker, Nowoczesność, Warszawa 1992, s. 113

Uwaga: zamieszczone teksty są własnością ADA fashion ®

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione!