Beata Bielak, właścicielka

Właścicielka ADA fashion, absolwentka zarządzania na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu AHE w Łodzi. Pedagog / nauczyciel zawodu krawiec damski (uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu). Konstruktor odzieżowy / technolog odzieżowy / krawiec z dyplomem Izby Rzemieślniczej w Łodzi z dwudziestoletnim doświadczeniem  w wykonywanym zawodzie.

Kontakt: studio@adafashion.pl

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, z zastrzeżeniem ust. 5. (Izba Rzemieślnicza w Łodzi).